Αρχείο

Έτη

Επιστολές Φυσικού Αερίου

09 Νοεμβρίου 2016

Τιμολόγηση Δικτύων Διανομής φ.α. - Συμψηφισμός με προσωρινή τιμή

Οι χρεώσεις διανομής φυσικού αερίου που προκύπτουν από τα τιμολόγια που εγκρίθηκαν από την ΡΑΕ και τίθενται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2016, λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατανάλωσης και το προφίλ λειτουργίας των πελατών. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των μεγάλων βιομηχανικών καταναλωτών η νομοθετικά καθορισμένη προσωρινή τιμή των 4 €/MWh είναι υπερδιπλάσια της τελικής τιμής για τη χρήση του δικτύου διανομής.

Η ΡΑΕ, με βάση την Οδηγία 2009/73 και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα καθορισμού των κατάλληλων μέτρων αντιστάθμισης τύχον υπέρμετρων επιβαρύνσεων χρηστών, ιδίως στην περίπτωση που υφίσταται σημαντική απόκλιση μεταξύ της προσωρινής και της οριστικής τιμής χρήσης του δικτύου διανομής.

18 Οκτωβρίου 2016

Απαλλαγή από τον ΕΦΚ του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται ως α' ύλη

Η εθνική νομοθεσία δεν συμπεριλαμβάνει στις ειδικές απαλλαγές του άρθρου 78 παρ. 1 του Τελωνειακού Κώδικα, την περίπτωση του φυσικού αερίου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.

30 Μαρτίου 2016

Στήριξη ΛΑΓΗΕ από ΥΠΕΝ για REMIT

Με την επιστολή μας προς τον Υπουργό Ενέργειας, ζητάμε την στήριξη του ΛΑΓΗΕ προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσφορά υπηρεσιών RRM στους συμμετέχοντες στην αγορά φυσικού αερίου. 

29 Μαρτίου 2016

Ανακατανομή ποσοτήτων φυσικού αερίου

Με επιστολή της προς την ΡΑΕ, η ΕΒΙΚΕΝ προτείνει τη θέσπιση μεταβατικής διάταξης για την ανακατανομή των ποσοτήτων φυσικού αερίου, μέχρι την έκδοαση των νέων Κωδίκων.

28 Μαρτίου 2016

Εγγραφή στο Μητρώο RS-RRM του ΛΑΓΗΕ

Στις 7 Απριλίου 2016 ξεκινά η 2η φάση αναφορών στα πλαίσια του REMIT. Με βάση και την από 18.3.2016 Ανακοίνωση της ΡΑΕ, υποχρέωση υποβολής στοιχείων έχουν και οι συμμετέχοντες στην αγορά φυσικού αερίου.Οι ανωτέρω οφείλουν, εκτός του να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο της ΡΑΕ (CEREMP), να συμβληθούν και με «Εγγεγραμμένο Μηχανισμό Αναφοράς» (Registered Reporting Mechanism -RRM), από τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) για την περιοδική υποβολή στοιχείων. Δεδομένου ότι ο ΛΑΓΗΕ προσφέρει ήδη υπηρεσίες RRM στους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ΕΒΙΚΕΝ παρακαλεί να επεκταθούν οι υπηρεσίες αυτές του ΛΑΓΗΕ και στους βιομηχανικούς καταναλωτές φυσικού αερίου.

03 Μαρτίου 2016

Επαναπροσδιορισμός του Τέλους Διανομής Φυσικού Αερίου

Η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει ότι υπάρχει ήδη υπέρβαση της προθεσμίας που τέθηκε για την έγκριση του Κανονισμού Τιμολόγησης, η οποία καθιστά εκ των πραγμάτων μη εφικτή την τήρηση του χρονικού πλαισίου που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 για την έγκριση των νέων τιμολογίων διανομής και ως εκ τούτου άγει σε ανεπίτρεπτη επέκταση του χρονικού ορίου ισχύος της προσωρινής τιμής του τέλους διανομής.

14 Φεβρουαρίου 2016

Θέσπιση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής φ.α.

Η ορθή εφαρμογή των διατάξεων των Κωδίκων Διαχείρισης Δικτύου Διανομής που τίθενται σε διαβούλευση, προϋποθέτει πλήρη ανεξαρτησία του Διαχειριστή του Δικτύου από συμφέροντα προμήθειας/παραγωγής, η οποία διασφαλίζεται με τον αποτελεσματικό διαχωρισμό της δραστηριότητας διαχείρισης των δικτύων από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας.

11 Φεβρουαρίου 2016

Διαβούλευση για τροποποίηση διατάξεων ΚΩΔΙΚΑ ΕΣΦΑ

O εκάστοτε Διαχειριστής δεν πρέπει να απολαμβάνει εγγυημένες αποδόσεις που  τον απαλλάσσουν από κάθε κίνδυνο που συνδέεται με την εξέλιξη και την κατάσταση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.

 

15 Ιανουρίου 2016

1η Αναθεώρηση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ

Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων: Θεωρούμε πως πρέπει κατ’ ελάχιστο ο επενδυτής  να αναλαμβάνει κίνδυνο που συνδέεται με την κατάσταση και την εξέλιξη της αγοράς φυσικού αερίου στην οποία δραστηριοποιείται.

Κόστος χρήσης του ΕΣΦΑ: Πρέπει να αυξηθεί το κόστος των ημερήσιων συμβάσεων μεταφοράς, ώστε να αποθαρρυνθεί η συνεχής χρήση  τους και να μη μετακυλύεται το κόστος του ΕΣΦΑ στις ετήσιες συμβάσεις μεταφοράς.

Copyright © 2013 Eviken Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα Design by   and  Development by  INTELLISOFT

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα