Αρχείο

Έτη

Επιστολές Ηλεκτρικής Ενέργειας

15 Δεκεμβρίου 2014

Τιμολόγια ΥΤ και ΝΟΜΕ

Με επιστολή της προς την Κυβέρνηση η ΕΒΙΚΕΝ τονίζει την ανάγκη:

(α)  της παράτασης των τιμολογίων της ΥΤ για το 2015 (1+1 έτος) με απόφαση του βασικού μετόχου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ στις 22.12.204 και

(β) αποστολής –notification- στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού της Απόφασης της ΡΑΕ για τη δημιουργία προθεσμιακής αγοράς τύπου ΝΟΜΕ, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και εγκριθεί από την Ολομέλεια της ΡΑΕ, μετά από δυο γύρους Δημόσιας Διαβούλευσης.

 

05 Δεκεμβρίου 2014

Απόψεις ΕΒΙΚΕΝ για το Target Model

Η αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο πρότυπο των σύγχρονων ευρωπαϊκών  αγορών είναι διακηρυγμένη προτεραιότητα για την ΕΒΙΚΕΝ.

Επισημαίνουμε όμως ότι για να επιτύχει τον σκοπό της η αναδιοργάνωση πρέπει να συνοδευτεί από δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να καταστεί επωφελής για τον τελικό καταναλωτή. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων που οδηγούν σε χειραγώγηση της αγοράς και σε μη ομαλή λειτουργία των διεθνών διασυνδέσεων. 

17 Σεπτεμβρίου 2014

Θέσεις ΕΒΙΚΕΝ στη 2η διαβούλευση για την προθεσμιακή αγορά

Η ΕΒΙΚΕΝ συμφωνεί κατ’ αρχήν με το κείμενο της 2ης διαβούλευσης της πρότασης της ΡΑΕ για τη δημιουργία ρυθμιζόμενης προθεσμιακής αγοράς. Η νέα πρόταση συντελεί στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την σταδιακή ανάπτυξη ανταγωνισμού στο τομέα της Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελληνική αγορά. Αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα θετική η πρωτοβουλία που ανέλαβε και έφερε σε πέρας με επιτυχία ο Πρόεδρος της Αρχής, ώστε σε πνεύμα  συνεργασίας να εξειδικευτούν οι όροι διενέργειας των δημοπρασιών και να αντιμετωπιστούν οι ιδιαιτερότητες της μεταποιητικής βιομηχανίας. Η τιμή διάθεσης των προθεσμιακών προϊόντων παραμένει ένας από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες. Στην επιστολή της η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει σημεία της πρότασης που πρέπει να προσδιορισθούν με σαφήνεια και να γίνουν ορισμένες διορθώσεις, ώστε στην πράξη ο ανταγωνισμός στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας να συμβάλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους της Ελληνικής Βιομηχανίας

09 Σεπτεμβρίου 2014

Επίσπευση διαδικασίας για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ ορισμένων μεταποιητικών κατεργασιών

Με τον Νόμο 4261/2014 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η προβλεπόμενη στην Οδηγία 2003/96/ΕΚ απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία (άρθρο 184 παρ. 6). Η έναρξη ισχύος είναι η 5η Μαΐου 2014. Η ΕΒΙΚΕΝ ζητάει από το ΥΠΟΙΚ την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει την διαδικασία που θα επιτρέψει τη απαλλαγή από τον ΕΦΚ των κατεργασιών αυτών.

22 Αυγούστου 2014

Κρατικές ενισχύσεις στο Περιβάλλον και την Ενέργεια

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές που εξέδωσε η ΕΕ στις 9/4/2014 στοχεύουν στην υιοθέτηση μέτρων από τα Κράτη Μέλη για την διατήρηση και ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας εντάσεως ενέργειας. Η ΕΒΙΚΕΝ συμμετέχοντας στη διαβούλευση προτείνει δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο των Κατευθυντηρίων Γραμμών και ανταποκρίνονται στη διακηρυγμένη θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Βιομηχανίας.

16 Ιουλίου 2014

Η επιβάρυνση των ΥΚΩ πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας

Με τις πρόσφατες αποφάσεις της ΡΑΕ προκύπτει αύξηση 25% στην ετήσια χρέωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) σε σχέση με το 2013. Για να μην πληγεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας - που αντιμετωπίζει ένα από τα υψηλότερα κόστη ενέργειας στην Ευρώπη- απαιτείται η υιοθέτηση μηχανισμού κατανομής του κόστους των ΥΚΩ ανάλογου με εκείνον που εφαρμόζεται για το ΕΤΜΕΑΡ και που έχει την έγκριση της ΡΑΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

01 Ιουλίου 2014

Δημιουργία προθεσμιακής αγοράς τύπου ΝΟΜΕ

Με επιστολή της προς το ΥΠΕΚΑ η ΕΒΙΚΕΝ διευκρινίζει τις θέσεις της, όπως τις διατύπωσε στην διαβούλευση, και καλεί την Κυβέρνηση να εφαρμόσει ανόθευτο τον μηχανισμό του γαλλικού ΝΟΜΕ που έχει πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως τη μόνη ανταγωνιστική εναλλακτική πρόταση τιμολόγησης της Βιομηχανίας.

10 Ιουνίου 2014

Θέσεις ΕΒΙΚΕΝ στη διαβούλευση για τη δημιουργία ρυθμιζόμενης προθεσμιακής αγοράς (ΝΟΜΕ)

Το σχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση δεν μπορεί να αποτελέσει αποδεκτή βιώσιμη λύση για  τη βιομηχανία με την παρούσα του μορφή. Απαιτούνται συγκεκριμένες αλλαγές – τις οποίες και προτείνουμε – προκειμένου το πλεόνασμα παραγωγού που δημιουργείται σήμερα λόγω της εκμετάλλευσης των εγχωρίων πόρων ενέργειας να μεταφερθεί στον τελικό καταναλωτή και ειδικότερα στο βιομηχανικό καταναλωτή που αντιμετωπίζει τον διεθνή ανταγωνισμό. Η υιοθέτηση στην Ελλάδα του γαλλικού ΝΟΜΕ χωρίς παρεκκλίσεις σε συνδυασμό με μια διεθνώς ανταγωνιστική τιμή διάθεσης της ενέργειας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου το ελληνικό ΝΟΜΕ να αποτελέσει πραγματική εναλλακτική λύση για τη βιομηχανία.

Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, αφορά την επιβίωση και την ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα.

30 Απριλίου 2014

Αναθεώρηση ετήσιας δαπάνης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

Η νέα μεθοδολογία κατανομής των ΥΚΩ προτείνεται να ακολουθεί το εγκεκριμμένο στην Ελλάδα και στην ΕΕ αυστριακό μοντέλο και με ρήτρα περιορισμού της συνολικής δαπάνης για τους βιομηχανικούς καταναλωτές, ώστε η συνολική επιβάρυνση να μην δημιουργεί και νέο κοστολογικό μειονέκτημα έναντι των ευρωπαίων ανταγωνιστών μας.

11 Απριλίου 2014

Αυτοπρομήθεια-Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας - Αναγκαίες Μεταρρυθμίσεις

Η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την ιδιοκατανάλωση είναι μια δυνατότητα,  που ενώ αποτελεί κοινή πρακτική στο εξωτερικό, στη χώρα μας καθίσταται πρακτικά αδύνατη εξαιτίας των στρεβλώσεων της εγχώριας αγοράς ενέργειας, που αυξάνουν μέχρι και 60% το τελικό κόστος προμήθειας. Η κατάργηση των επιβαρύνσεων του pool επί της εισαγωμένης ηλεκτρικής ενέργειας και η θέσπιση ασφαλιστικών δικλείδων κατά τη συμμετοχή των αυτοπρομηθευόμενων καταναλωτών στα CBC auctions θα έδινε λύση στο πρόβλημα.

07 Απριλίου 2014

Νέα Καμπύλη Συστήματος, Χρέωση Χρήσης Συστήματος

Η είσοδος των φωτοβολταϊκών έχει μετατοπίσει την αιχμή του συστήματος από τις μεσημβρινές ώρες στις βραδινές. Η ΔΕΗ δεν έχει ακόμα προσαρμόσει ανάλογα τα τιμολόγια της και δίνει λανθασμένα κίνητρα κατανάλωσης στην αγορά.

13 Φεβρουαρίου 2014

Θέσεις της ΕΒΙΚΕΝ στις προτάσεις της ΕΕ "Κλίμα-Ενέργεια προς το 2030"

Προσυπογράφουμε το υπόμνημα των άνω των 100 βιομηχανικών ομίλων της Ευρώπης που απηχεί την αγωνία όλης της παραγωγικής βάσης της Ευρώπης για τις συνέπειες των πολιτικών για το κλίμα στην ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων: Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαίκό επίπεδο. Μπορούν να αντιμετωπισθούν τα αδιέξοδα στην Ελληνική αγορά ενέργειας που δημιούργησαν σοβαρά λάθη πολιτικής στο παρελθόν; Πώς τα αντιμετωπίζει σήμερα η πολιτεία;

15 Ιανουρίου 2014

Θέσεις της ΕΒΙΚΕΝ στο Νομοσχέδιο για την Ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

Απαραίτητος ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός. Αυστηρές προϋποθέσεις για την ιδιωτικοποίηση

15 Ιανουρίου 2014

2030 framework for climate and energy policies

Τυχόν υιοθέτηση επιθετικότερων στόχων για το κλίμα θα επιταχύνει την οριστική αποβιομηχάνιση της Ευρώπης, εφόσον οι στόχοι αυτοί δεν συνοδεύονται από δέσμευση σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν εξασφαλιστεί ότι το κόστος χρηματοδότησης των περιβαλλοντικών στόχων δεν θα επιβαρύνει την βιομηχανία

Copyright © 2013 Eviken Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα Design by   and  Development by  INTELLISOFT

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα