Αρχείο

Έτη

Επιστολές Ηλεκτρικής Ενέργειας

16 Δεκεμβρίου 2016

Θέσεις στη Διαβούλευση της ΡΑΕ για Συντελεστές Απωλειών Δικτύου

Να θεσπιστεί ένα ανώτατο όριο μη τεχνικών απωλειών που θα επιμερίζεται στην κατανάλωση, ως κατώφλι αποτελεσματικότητος του Διαχειριστή του Δικτύου, καθώς σε αντίθετη περίπτωση ο τελευταίος πρακτικά απαλλάσσεται από την υποχρέωση χρηστής διαχείρισης Δικτύου.

Η κατανομή του τμήματος των τεχνικών απωλειών έως το όριο αυτό να συνεχίσει να επιβαρύνει αποκλειστικά την ΧΤ, όπως μέχρι σήμερα γίνεται.

14 Νοεμβρίου 2016

Παράταση του μηχανισμού Διακοπτομένου φορτίου

Μέχρι τη θέση σε εφαρμογή του σχεδιαζόμενου ΜΑΕΙ και την πλήρη ενσωμάτωση του μηχανισμού Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου στη νέα διάρθρωση της αγοράς είναι απαραίτητο να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα παράτασης της ισχύος του μηχανισμού Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.

18 Οκτωβρίου 2016

Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της ορυκτολογικής επεξεργασίας

Η εθνική νομοθεσία δεν έχει εναρμονισθεί πλήρως με τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, καθώς δεν έχει ακόμα ενσωματώσει στις ειδικές απαλλαγές του άρθρου 78 παρ. 1 του Τελωνειακού Κώδικα, την περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στην ορυκτολογική κατεργασία. 

31 Αυγούστου 2016

Μεθοδολογία επιμερισμού χρέωσης εκπροσώπων φορτίου υπέρ ΑΠΕ

Είναι απαραίτητο όλες οι «περιβαλλοντικές» χρεώσεις να αναγνωριστούν ως τέτοιες, προκειμένου να είναι τουλάχιστον δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο κρατικής ενίσχυσης με βάση τις Κατευθυντήριες γραμμές, για την ελάφρυνση των επιλέξιμων βιομηχανικών κλάδων που αντιμετωπίζουν και τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

25 Αυγούστου 2016

Θέσεις ΕΒΙΚΕΝ στη Διαβούλευση για τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ

Με το σχέδιο Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας που τέθηκε σε διαβούλευση, εισάγονται επιπρόσθετες προϋποθέσεις, καθ’υπέρβαση της οικείας νομοθετικής εξουσιοδότησης, οι οποίες περιορίζουν αδικαιολόγητα τη δυνατότητα των βιομηχανικών καταναλωτών να επιλέγουν προμηθευτή.

22 Ιουλίου 2016

Χρέωση χρήσης Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής για Πελάτες Μέσης Τάσης

Οι χρεώσεις χρήσης Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής για τους πελάτες της Μέσης Τάσης και οι χρεώσεις των τιμολογίων Μέσης Τάσης της ΔΕΗ θα πρέπει να εναρμονιστούν με την υιοθέτηση των ίδιων ζωνών αιχμής, που προτείνει ο ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.

01 Ιουνίου 2016

Αποκλεισμός των βιομηχανιών από τις δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ

Η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει τους άνισους όρους ανταγωνισμού που εισάγουν ρυθμιστικά εμπόδια που εξαιρούν τους βιομηχανικούς καταναλωτές που είναι κάτοχοι αδειών προμήθειας από τη συμμετοχή τους στις δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ, στην ισότιμη πρόσβαση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα.

17 Μαΐου 2016

Συμμετοχή της Ζήτησης στον Μόνιμο Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος

Η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει ότι ο μόνιμος μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη συμμετοχή της ζήτησης με όλες τις επιλογές και εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου και του μέτρου της διακοψιμότητας, και να διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση των καταναλωτών στις υπηρεσίες διασφάλισης επάρκειας ισχύος

04 Απριλίου 2016

Βιομηχανική Πολιτική και Διακοψιμότητα

Η συμμετοχή της ΔΕΗ στις δημοπρασίες διακοπτόμενου φορτίου δεν πρέπει να οδηγήσει σε στρέβλωση των όρων της δημοπρασίας, ιδίως μέσω μίας ενδεχόμενης χειραγώγησης της τιμής της δημοπρασίας, άλλως είναι βέβαιο ότι το μέτρο της διακοψιμότητας θα αποτύχει.

21 Μαρτίου 2016

Συμμετοχή στη Διαβούλευση ΑΔΜΗΕ για Κανονισμό Δημοπρασιών

Παρατηρήσεις της ΕΒΙΚΕΝ επί των προτάσεων του ΑΔΜΗΕ για τροποποίηση του άρθρου 5.2 του κανονισμού δημοπρασιών διακοπτομένου φορτίου και σχόλια σχετικά με την αναγκαιότητα ελέγχου και επιβεβαίωσης από τον Διαχειριστή της πραγματικής διαθεσιμότητας του Μέγιστου Προσφερόμενου Διακοπτόμενου Φορτίου.

08 Μαρτίου 2016

Δημοπρασίες - Αύξηση & Επέκταση Διακοπτομένου Φορτίου

Εφόσον η Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύς που θα δημοπρατηθεί στις επόμενες δημοπρασίες, υπερβαίνει τα 800MW ανά τύπο Υπηρεσίας Διακοπτομένου Φορτίου, θα ήταν σκόπιμο -για λόγους διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας- να εξετάσετε επιπροσθέτως και το ενδεχόμενο μείωσης του ορίου του Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου στα 3MW.

Copyright © 2013 Eviken Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα Design by   and  Development by  INTELLISOFT

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα