Αρχείο

Έτη

Επιστολές Φυσικού Αερίου

24 Οκτωβρίου 2017

Θέσεις ΕΒΙΚΕΝ στην 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής

1.Στην περίπτωση κατά την οποία εγκατάσταση απόληψης φυσικού αερίου τελικού πελάτη διαθέτει δύο ή περισσότερα σημεία παράδοσης, για τις ανάγκες τιμολόγησης του τελικού πελάτη, το σύνολο των σημείων παράδοσης πρέπει να λογίζεται ως ένα σημείο παράδοσης. 2. Να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα βραχυχρόνιων συμβάσεων δυναμικότητας Δικτύου Διανομής.

25 Σεπτεμβρίου 2017

Αναθεώρηση τιμολογίων χρήσης ΕΣΦΑ

Η ΡΑΕ να προχωρήσει στην εφαρμογή του ισχύοντος Κανονισμού Τιμολόγησης στην άμεση (από 01/01/2018) μείωση των συντελεστών χρέωσης ΕΣΦΑ, δεδομένου ότι βάσει των πραγματικών δεδομένων παραδόσεων Φυσικού Αερίου θα έχει επιβεβαιωθεί η αναμενόμενη υπερανάκτηση κόστους.

14 Σεπτεμβρίου 2017

Θέσεις ΕΒΙΚΕΝ για θέσπιση πρότυπης σύμβασης χρήσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Επιβάλλεται να γίνει διόρθωση/συμπλήρωση σε σημεία του Κώδικα καθώς και στον Κανονισμό Τιμολόγησης ώστε να μη δίνεται η δυνατότητα στον κάθε Διαχειριστή για διαφορετική ερμηνεία. Να γίνεται ενιαία τιμολόγηση εγκατάστασης με πάνω από 2 μετρητές.

10 Μαΐου 2017

Συμφηφισμός Αποκλίσεων προσωρινής τιμής διανομής φυσικού αερίου

Με έγγραφό της προς την ΡΑΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι με βάση την Οδηγία 2009/73  οι ρυθμιστικές αρχές έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα καθορισμού των τιμολογίων χρήσης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, καθώς και την αρμοδιότητα λήψης των κατάλληλων αντισταθμιστικών μέτρων, εάν τα τελικά τιμολόγια αποκλίνουν από τα προσωρινά, διασφαλίζοντας ότι τα τιμολόγια είναι αναλογικά και εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να μην εισάγουν διακριτή μεταχείριση.

04 Απριλίου 2017

Ανάγκη θεσμοθέτησης βραχυχρονίων συμβάσεων δυναμικότητας Δικτύου Διανομής

Κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη της δυνατότητας σύναψης βραχυχρονίων συμβάσεων δέσμευσης ωριαίας δυναμικότητας στον Κανονισμό τιμολόγησης και στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής, όπως προβλέπεται και για το Δίκτυο Μεταφοράς ΕΣΦΑ.

Έως τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας σύναψης βραχυχρονίων συμβάσεων δυναμικότητας Δικτύου Διανομής θεωρούμε πρόσφορη την αναθεώρηση της παρ. 16 ώστε να προβλέπεται δυνατότητα υπέρβασης για μέγιστο διάστημα τριών μηνών αντί του ισχύοντος χρονικού διαστήματος 3 ημερών.         

20 Μαρτίου 2017

Τιμολόγηση Δυναμικότητας Δικτύου Διανομής με 2 μετρητές

Η ΕΒΙΚΕΝ προτείνει να διευκρινιστεί στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής ότι:

«Στην περίπτωση κατά την οποία εγκατάσταση απόληψης φυσικού αερίου τελικού πελάτη διαθέτει δύο ή περισσότερα σημεία παράδοσης, για τις ανάγκες τιμολόγησης του τελικού πελάτη, το σύνολο των σημείων παράδοσης λογίζεται ως ένα σημείο παράδοσης»

10 Φεβρουαρίου 2017

Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ

Η ΕΒΙΚΕΝ αντιτίθεται στη θέσπιση διατάξεων αναδρομικής εφαρμογής κανόνων, όπως η αναδρομική επίλυση με νέους κανόνες που εισάγει το άρθρο 42Δ των χρεώσεων του 2016 που έχουν ήδη τιμολογηθεί και εκκαθαριστεί.

Copyright © 2013 Eviken Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα Design by   and  Development by  INTELLISOFT

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα