Σημαντικά νέα

Έτη

« Επιστροφή στον Κατάλογο

10 Ιανουρίου 2017

ΕΒΙΚΕΝ: Κοινοποίηση αιτήματος παράτασης του μηχανισμού ΥΔΦ προς την ΕΕ

O μηχανισμός της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου (διακοψιμότητα) τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το Μάρτιο 2016, με τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης που ρυθμίζει το πλαίσιο εφαρμογής της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου και λήγει την 15.10.2017.

 

Η διακοψιμότητα συνεισφέρει καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, λειτουργώντας ως εφεδρεία για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του συστήματος, όταν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού και ευστάθεια του συστήματος.

 

Παράλληλα, συμβάλει καθοριστικά στη συγκράτηση του υψηλού ενεργειακού κόστους που επιβαρύνει την εγχώρια βιομηχανία και αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ενεργοβόρας βιομηχανίας.

 

Τον Οκτώβριο 2014, ο μηχανισμός της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την παραδοχή ότι, μετά την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα ενσωματωθεί ουσιαστικά στη νέα διάρθρωση της αγοράς, σε συνάρτηση με τις μεταρρυθμίσεις για τη νέα οργάνωση της αγοράς.

 

Υπό το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργεί με βάση το μοντέλο της Υποχρεωτικής Αγοράς (Mandatory Pool) και δεν διαθέτει αγορές -αγορά επόμενης ημέρας, ενδοημερήσια αγορά και αγορά εξισορρόπησης- στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι πάροχοι που ανταποκρίνονται από την πλευρά της Ζήτησης (demand response).

 

Ο δε μόνιμος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος που τέθηκε προσφάτως σε δημόσια διαβούλευση, δεν καθιστά στην πράξη εφικτή την ισότιμη συμμετοχή της ζήτησης (demand response), δεδομένου ότι κατά την πρώτη φάση λειτουργίας, επιτρέπει τη συμμετοχή της ζήτησης μόνο μέσω προμηθευτών. Φορείς Συγκέντρωσης Ζήτησης (aggregators), δεν είναι καταρχήν επιλέξιμοι και αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο Μηχανισμό.

 

Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι επί του παρόντος, η αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ο Ν. 4425/2011 θέτει τις γενικές αρχές που θα διέπουν το μελλοντικό σχεδιασμό της αγοράς, αλλά δεν εξειδικεύει το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. Είναι σαφές ότι απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών για την ολοκλήρωση του απαιτούμενου σχεδιασμού και την υλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς και θα διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά.

 

Με τα παραπάνω δεδομένα, είναι προφανές ότι κατά το χρονικό διάστημα μετάβασης στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, η συμμετοχή της ζήτησης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (demand response) μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσα από τη λειτουργία του μηχανισμού της διακοψιμότητας.

 

Την 30.11.2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την τελική της έκθεση στο πλαίσιο της τομεακής έρευνας για τους μηχανισμούς δυναμικότητας. Στην τελική της έκθεση, η Επιτροπή τονίζει ότι τα κράτη μέλη που θεσπίζουν μηχανισμούς δυναμικότητας θα πρέπει παράλληλα να υλοποιούν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις αγοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και την απευθείας συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά.

 

Στην τελική έκθεση, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι μηχανισμοί διακοψιμότητας αποτελούν σημαντικό εργαλείο τόσο για την εξισορρόπηση του συστήματος, όσο και για την ανάπτυξη της ευέλικτης ζήτησης.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι μηχανισμοί διακοψιμότητας αποτελούν αναγκαία μέτρα για τη δημιουργία ενός πλαισίου στην αγορά που επιτρέπει τη συμμετοχή της ζήτησης (demand response), ιδίως όταν στην αγορά υφίστανται ρυθμιστικά εμπόδια τα οποία αποκλείουν την πρόσβαση και/ή την ισότιμη συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά.

 

Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε ότι η κοινοποίηση του αιτήματος παράτασης της ισχύος του μηχανισμού Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, για το χρονικό διάστημα μετάβασης στο νέο σύστημα αγοράς (Target Model) και υλοποίησης των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων για την αναδιοργάνωση της αγοράς και την πλήρη ενσωμάτωση του μηχανισμού Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου στη νέα διάρθρωση της αγοράς, συνάδει απόλυτα τόσο με το πνεύμα των εγκριτικών αποφάσεων, όσο και με τα βασικά συμπεράσματα που διατυπώνει η Επιτροπή στην τελική έκθεση για τους μηχανισμούς δυναμικότητας.

Η επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ

Copyright © 2013 Eviken Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα Design by   and  Development by  INTELLISOFT

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα