Σκοπός - Θέσεις

Σκοπός - Θέσεις

Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Έτος Ίδρυσης: 2010

Η ΕΒΙΚΕΝ έχει ως αντικείμενο την από κοινού εκπροσώπηση των βιομηχανιών υψηλής εντάσεως ενέργειας της χώρας ενώπιον ελληνικών, αλλοδαπών και διεθνών φορέων, αρχών, οργανισμών και εταιριών σε θέματα σχετικά με τον τομέα της ενέργειας.
Στόχοι της ΕΒΙΚΕΝ είναι:

 •  να προβάλει, για λογαριασμό των Μελών της, τις θέσεις τους για τη λειτουργία της εγχώριας αγοράς ενέργειας καθώς επίσης και να μελετά και να προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή της.
 •  να συμμετέχει στις εργασίες και δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων και αποφάσεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα των Μελών της σε θέματα του τομέα της ενέργειας, προτείνοντας για λογαριασμό τους συγκεκριμένες προτάσεις επί του νομικού πλαισίου.
 •  να συμβάλει στην ανάπτυξη συνεργασίας με τις αλλοδαπές και διεθνείς συγγενείς ενώσεις και οργανισμούς του χώρου της ενέργειας.
 •  να συμβάλει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών μεταξύ των Μελών της και ελληνικών και διεθνών οργανισμών με συναφείς δραστηριότητες.
 •  να εκπροσωπεί τα Μέλη της ενώπιον ελληνικών, διεθνών και αλλοδαπών φορέων, αρχών, οργανισμών και εταιριών σε θέματα του τομέα της ενέργειας.
 •  να ενημερώνει τα Μέλη της για θέματα που αφορούν τη δραστηριότητά τους και άπτονται του τομέα της ενέργειας.
 •  να συγκροτεί επιτροπές που θα επιλαμβάνονται συναφών θεσμικών ζητημάτων που ενδιαφέρουν τα Μέλη της, ως προς τις σχέσεις τους με διάφορους οργανισμούς και υπηρεσίες ή άλλα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος.
 •  να εκπονεί μελέτες και να αναθέτει σε τρίτους την εκπόνηση μελετών πάνω σε θέματα που αφορούν τον τομέα της ενέργειας.

Προτάσεις για την απελευθέρωση και την ομαλή μετάβαση σε μια ανταγωνιστική αγορά ενέργειας

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική βιομηχανία εντάσεως ενέργειας βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον στην εγχώρια αγορά ενέργειας, το οποίο καθιστά το κόστος προμήθειας ενός βασικού στοιχείου της παραγωγικής διαδικασίας σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με γειτονικές ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δημιουργεί σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για την ελληνική βιομηχανία σε διεθνές επίπεδο. Η διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων και η μετάβαση σε μια πραγματικά λειτουργική αγορά είναι πλέον απαραίτητα.

Δομικές ατέλειες και στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας

 • Μη ανταγωνιστικό ενεργειακό μίγμα: απουσία πυρηνικών, σταδιακή απόσυρση λιγνιτικών, επιθετική προώθηση ΑΠΕ.
 • Υψηλό βαθμό ενεργειακής εξάρτησης.
 • Απουσία μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού.
 • Έλλειψη υποδομών: διεθνείς διασυνδέσεις, αποθήκευση ΦΑ, δίκτυα και αιχμιακές μονάδες.
 • "Χρήση" του ενεργειακού τομέα από την Πολιτεία ευκαιριακά για άσκηση κοινωνικής ή εξωτερικής πολιτικής.
 • Δεσπόζουσα θέση ΔΕΗ: στενοί δεσμοί με το Κράτος, οι αποφάσεις δε λαμβάνονται με κριτήρια αγοράς, μονοπώλιο στις φθηνές εγχώριες πηγές (λιγνίτης, νερά).
 • Έλλειμμα πολιτικής βούλησης για ανάληψη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας.
 • Απουσία βιομηχανικής λογικής: δυσανάλογη επιβάρυνση των βιομηχανικών τιμολογίων με έμμεσες χρεώσεις στο όνομα της κοινωνικής πολιτικής.
 • Αδιαφάνεια χρεώσεων, γραφειοκρατία και λειτουργικές ανεπάρκειες σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας που διογκώνουν το κόστος στον τελικό καταναλωτή και τον εγκλωβίζουν σε μια κλειστή αγορά.

Η ίδρυση και η δράση της ΕΒΙΚΕΝ στοχεύουν στην προώθηση αλλαγών που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στην έξοδο της χώρας από την ύφεση και τον οικονομικό μαρασμό.

Καταστατικό ΕΒΙΚΕΝ

Copyright © 2013 Eviken Όροι χρήσης | Προσωπικά δεδομένα Design by   and  Development by  INTELLISOFT

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα