Θεωρούμε απολύτως αναγκαία την περαιτέρω παράταση του υφιστάμενου μηχανισμού Διακοψιμότητας, ως μηχανισμού ο οποίος θα λειτουργεί αυτοτελώς σε σχέση με το σχεδιαζόμενο μηχανισμό επάρκειας ισχύος, για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να παράγει απτά αποτελέσματα το νέο πλαίσιο αγοράς, ιδίως σε ό,τι αφορά στην ουσιαστική συμμετοχής της ζήτησης.

Κρίνουμε απαραίτητο η τελική σας πρόταση πριν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τεθεί σε διαβούλευση, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουμε τις παρατηρήσεις επί συγκεκριμένης πρότασης.