Κύριε Πρόεδρε,

Επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση επισημαίνουμε τα εξής:

Πάγια θέση της ΕΒΙΚΕΝ είναι να μην τίθενται περιορισμοί στα διμερή συμβόλαια με φυσική παράδοση, τα οποία συνάπτουν οι προμηθευτές.

Το ανώτατο όριο 20% επί των διμερών συμβολαίων που δύναται να συνάπτει ένας προμηθευτής ως προς το σύνολο των πωλήσεων του, εφόσον αυτός κατέχει ποσοστό υψηλότερο του 4% στη λιανική αγορά έχει τεθεί ρυθμιστικά προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες ρευστότητας στην αγορά επόμενης ημέρας και να μην συμπιέζονται οι τιμές.

Με δεδομένο ότι οι τιμές στην αγορά επόμενης ημέρας διαμορφώνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα προτείνουμε την κατάργηση αυτής της ρυθμιστικής παρέμβασης στην αγορά επόμενης ημέρας, καθώς η διατήρησή της επί μακρόν ενδέχεται να δημιουργήσει ολιγοπωλιακές συνθήκες στην αγορά.

Αντώνιος Κοντολέων
Πρόεδρος ΔΣ