Κύριε Πρόεδρε,

Επί της πρότασης που έχει τεθεί σε διαβούλευση τοποθετούμαστε ως εξής:

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι τα δομικά χαρακτηριστικά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπουν την εμφάνιση συμπεριφορών ολιγοπωλίου. Σε μια αγορά στην οποία δεν υφίσταται μηχανισμός επιτήρησης είναι αναμενόμενο να υπάρχει δυσλειτουργία.

Στο ίδιο αποτέλεσμα κατατείνουν οι βασικές επιλογές σχεδιασμού των νέων αγορών, ήτοι κεντρικού ελέγχου (central dispatch) στην αγορά εξισορρόπησης, προσφορές ανά μονάδα και όχι ανά portfolio στην αγορά επόμενης ημέρας και καθορισμός μιας ζώνης φορτίου για όλη τη χώρα, ενώ ήταν γνωστό το πρόβλημα του δικτύου της Πελοποννήσου και της Βόρειας Ελλάδας (όταν δεν λειτουργούν οι λιγνιτικές μονάδες) καθώς και η επικείμενη διασύνδεση με την Κρήτη.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αγορά εξισορρόπησης ξεκίνησε να λειτουργεί, χωρίς να είναι δυνατή η συμμετοχή του φορτίου, καθώς το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι έτοιμο. Η μέχρι στιγμής άρνηση των καθετοποιημένων παικτών να προσφέρουν στην αγορά προθεσμιακά προϊόντα με φυσική παράδοση, υποκρύπτει στρατηγική αποκόμισης απροσδόκητων κερδών (windfall profits).

Ταυτόχρονα επιδιώκεται σημαντική αύξηση των βιομηχανικών τιμολογίων ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση στο κόστος παραγωγής (υπενθυμίζουμε ότι τα τιμολόγια περιλαμβάνουν ρήτρα τιμών CO2).

Με δεδομένο ότι υπάρχει σημαντική συμφόρηση στην Πελοπόννησο, είναι προφανές ότι οι παίκτες που συμμετέχουν στην αγορά εξισορρόπησης θα διαμορφώσουν κατάλληλα τη στρατηγική προσφορών τους συνδυαστικά στην αγορά επόμενης ημέρας και στην αγορά εξισορρόπησης, ώστε να αποκομίσουν απροσδόκητα κέρδη (windfall profits) κατά κύριο λόγο μέσα από την αγορά εξισορρόπησης.

Επίσης το γεγονός ότι τα κέρδη από την αγορά εξισορρόπησης υπερκαλύπτουν τις χρεώσεις μη συμμόρφωσης για δηλώσεις φορτίου ή δηλώσεις πρόβλεψης παραγωγής ΑΠΕ, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε συστηματική υπερδήλωση φορτίου (σε ποσοστό 3%) και υποδήλωση παραγωγής ΑΠΕ (περίπου 12%).

Επισημαίνουμε ότι για το διάστημα από 1/11 έως 6/12, ο ΑΔΜΗΕ έχει δώσει εντολές ανακατανομής (redispatching) συνολικού ύψους 802 GWh, ενώ οι πραγματικές ανάγκες ήταν 104,1 GWh για ανοδική ενέργεια εξισορρόπησης και 120,1 GWh για καθοδική, (η απόδοση του αλγόριθμου είναι 27,9%), με αποτέλεσμα να έχουν δαπανηθεί στην αγορά ανοδικής ενέργειας εξισορρόπησης 100 εκ. ευρώ για 393,2 GWh και στην καθοδική επιπλέον 20 εκ. ευρώ για μείωση παραγωγής 409,3 GWh.

Στην από 16/12 επιστολή μας έχουμε ήδη επισημάνει ότι η υποχρέωση που προκύπτει από τη διάταξη άρθρο 85 παρ. 3 του Κανονισμού εξισορρόπησης δεν περιορίζεται μόνο στις οντότητες υπηρεσιών εξισορρόπησης που δραστηριοποιούνται στην Πελοπόννησο, αλλά έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις ενεργοποίησης προσφορών ανοδικής ή καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης.

Λαμβάνοντες υπόψη τα ανωτέρω θεωρούμε αυτονόητη τη λήψη των ρυθμιστικών μέτρων που προτείνει η Αρχή σας στην παρούσα διαβούλευση. Θεωρούμε ότι δεν επαρκεί διάστημα 3 μηνών για να επιλυθούν τα ανωτέρω προβλήματα, επομένως ζητούμε από την Αρχή σας να ορίσει την ισχύ των μέτρων για έξι μήνες τουλάχιστον, με αναδρομική εφαρμογή από την 01/11/2020.

 

Αντώνιος Κοντολέων
Πρόεδρος Δ.Σ.