Παράλληλα με την προκοινοποίηση του σχεδιαζόμενου μόνιμου μηχανισμού επάρκειας ισχύος, παρακαλούμε το Υπουργείο Ενέργειας να μεριμνήσει για την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδίως ως προς τη βελτίωση της εκτίμησης επάρκειας καθώς και την έγκαιρη κοινοποίηση αιτήματος παράτασης του υφιστάμενου μηχανισμού Διακοψιμότητας.

Η διάρκεια ισχύος του παρόντος μηχανισμού είναι δύο έτη (7/2/2018 – 6/2/2020) και προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις κατά την ανανέωση πρέπει το ΥΠΕΝ να υποβάλει άμεσα το αίτημα παράτασης του μηχανισμού.