Η ΕΒΙΚΕΝ εκφράζει εκ νέου τις επιφυλάξεις της σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο προτεινόμενος Κανονισμός δεν συνάδει με την κείμενη νομοθεσία, η οποία δεν προβλέπει την υποχρέωση υποβολής επιχειρηματικού πλάνου από τους εγγεγραμμένους στο μητρώο επιλέξιμους προμηθευτές.