Η ΕΒΙΚΕΝ

Ποιοι είμαστε

Η ΕΒΙΚΕΝ (Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας), είναι Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 2010 και έχει ως αντικείμενο την από κοινού εκπροσώπηση των βιομηχανιών υψηλής εντάσεως ενέργειας της χώρας ενώπιον ελληνικών, αλλοδαπών και διεθνών φορέων, αρχών, οργανισμών και εταιριών σε θέματα σχετικά με τον τομέα της ενέργειας.

Σκοπός της ΕΒΙΚΕΝ

Η ίδρυση και η δράση της ΕΒΙΚΕΝ στοχεύουν στην προώθηση αλλαγών που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στην έξοδο της χώρας από την ύφεση και τον οικονομικό μαρασμό.

Σκοπός της ΕΒΙΚΕΝ είναι:

  • να προβάλει, για λογαριασμό των Μελών της, τις θέσεις τους για τη λειτουργία της εγχώριας αγοράς ενέργειας καθώς επίσης και να μελετά και να προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή της.
  • να συμμετέχει στις εργασίες και δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων και αποφάσεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα των Μελών της σε θέματα του τομέα της ενέργειας, προτείνοντας για λογαριασμό τους συγκεκριμένες προτάσεις επί του νομικού πλαισίου.
  • να συμβάλει στην ανάπτυξη συνεργασίας με τις αλλοδαπές και διεθνείς συγγενείς ενώσεις και οργανισμούς του χώρου της ενέργειας.
  • να συμβάλει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών μεταξύ των Μελών της και ελληνικών και διεθνών οργανισμών με συναφείς δραστηριότητες.
  • να εκπροσωπεί τα Μέλη της ενώπιον ελληνικών, διεθνών και αλλοδαπών φορέων, αρχών, οργανισμών και εταιριών σε θέματα του τομέα της ενέργειας.
  • να ενημερώνει τα Μέλη της για θέματα που αφορούν τη δραστηριότητά τους και άπτονται του τομέα της ενέργειας.
  • να συγκροτεί επιτροπές που θα επιλαμβάνονται συναφών θεσμικών ζητημάτων που ενδιαφέρουν τα Μέλη της, ως προς τις σχέσεις τους με διάφορους οργανισμούς και υπηρεσίες ή άλλα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος.
  • να εκπονεί μελέτες και να αναθέτει σε τρίτους την εκπόνηση μελετών πάνω σε θέματα που αφορούν τον τομέα της ενέργειας.

Ηλεκτρική ενέργεια

Η ΕΒΙΚΕΝ εκπροσωπεί περίπου το 50% της κατανάλωσης στην ΥΤ και το 6% της συνολικής εγχώριας ζήτησης (3.8 TWh σε ΥΤ & ΜΤ)

Συνολική εγχώρια κατανάλωση (54 TWh)
Ζήτηση ΥΤ (7.35 TWh)

Φυσικό αέριο

Καθαρή ζήτηση (3.55 bcm)
Βιομηχανική κατανάλωση (0.88 bcm)

Διοικητικό Συμβούλιο

Κοντολέων
Αντώνιος
Πρόεδρος ΣΙΔΕΝΟΡ
Δοντάς
Ευριπίδης
Γραμματέας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ
Τσαγκάρης
Χάρης
Τακτικό Μέλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ
Καλογεράκος
Άγγελος
Τακτικό Μέλος ΤΙΤΑΝ
Κουκλέλης
Κωνσταντίνος
Τακτικό Μέλος ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΝΟΞΑΛ, SOVEL
Μπόζος
Νικόλαος
Τακτικό Μέλος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

Τα μέλη μας