Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας
 
H ΕΒΙΚΕΝ, Εθνικής Αντιστάσεως 57, 15231, Χαλάνδρι, χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους συμφωνηθέντες / κοινοποιημένους σκοπούς.
 

Σκοποί Επεξεργασίας

Η ΕΒΙΚΕΝ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν σχετική επεξεργασία, αποσκοπώντας στο να θεμελιώσει και να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα της ΕΒΙΚΕΝ, ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία υπάρχει συγκατάθεσή σας, αναλόγως. 

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΒΙΚΕΝ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση των καταστατικών της σκοπών ή ως συμβαλλόμενη σε διαφόρων φύσεων συνεργασίες και νομικές συμφωνίες, ή για να εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωση φέρει έναντι διεθνών, κρατικών ή τοπικών αρχών και φορέων. 

Επίσης, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για να προβάλλει τις εταιρικές της δραστηριότητες, να διαχειρίζεται νομικά της ζητήματα και να προασπίζει τα έννομα συμφέροντά της καθώς και αυτά των μελών της.
 

Ποιου και τι είδους προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας
 
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αφορούν:  

 • Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της ΕΒΙΚΕΝ αφορούν στην αυτόματη καταγραφή τεχνικών πληροφοριών, όπως ο αριθμός και η κίνηση των επισκεπτών, ο τύπος του internet browser, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου και ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το χρήστη της ιστοσελίδας της ΕΒΙΚΕΝ. 
 • Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χρήσης και τη βέλτιστη διαχείριση της ιστοσελίδας. Στο πλαίσιο της χρήσης αυτής, η ΕΒΙΚΕΝ δεν συλλέγει ή αποθηκεύει  αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. 
 • Οι πληροφορίες αυτές  διατηρούνται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια διαγράφονται.
 • Η ΕΒΙΚΕΝ δεν θα συλλέξει κανένα αναγνωρίσιμο προσωπικό στοιχείο του χρήστη, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση), παρά μόνο εάν εκούσια ο χρήστης παρέχει προσωπικά στοιχεία προκειμένου να υποβάλλει οποιοδήποτε αίτημα (π.χ. με ηλεκτρονική επικοινωνία).
 • Στην περίπτωση αυτή, η ΕΒΙΚΕΝ μπορεί να συλλέξει και να αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της χρήσης που αναφέρεται ανωτέρω, δηλαδή για τη διαχείριση του αιτήματος του χρήστη της ιστοσελίδας και την εν γένει εξυπηρέτησή του. Με την υποβολή των στοιχείων του, ο χρήστης της ιστοσελίδας παρέχει τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας του απορρήτου προσωπικών δεδομένων.

 

 • Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα δεδομένα των μελών της ΕΒΙΚΕΝ: Η ΕΒΙΚΕΝ τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία των  μελών της τα οποία της κοινοποιούνται κατά το χρόνο  υποβολής της αίτησης εγγραφής τους ή κατόπιν σχετικής αίτησής της προς τα μέλη ή είναι ήδη δημοσιοποιημένα.  Η ΕΒΙΚΕΝ  επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα  φυσικών προσώπων τα οποία της μεταβιβάζονται από τα μέλη της, αποκλειστικά και μόνο για την επιδίωξη  των  καταστατικών  σκοπών της. 

 

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η ΕΒΙΚΕΝ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της χρήσης που αναφέρεται ανωτέρω, δηλαδή για τη διαχείριση του αιτήματος του χρήστη της ιστοσελίδας και την εν γένει εξυπηρέτησή του. 

Τα παραπάνω δεδομένα διατηρούνται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια διαγράφονται.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα δεδομένα των μελών της ΕΒΙΚΕΝ: Η ΕΒΙΚΕΝ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των καταστατικών της σκοπών. 

Η ΕΒΙΚΕΝ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προκειμένου η τελευταία να τα χρησιμοποιήσει συγκεντρωτικά ως στατιστικά στοιχεία στις Γενικές Συνελεύσεις. 

Η ΕΒΙΚΕΝ  δεν εμπορεύεται τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχονται από τα μέλη της. 

 

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η πρόθεση της ΕΒΙΚΕΝ είναι να διασφαλίσει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε οποιαδήποτε φάση επεξεργασίας.  

Η ΕΒΙΚΕΝ δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά  μέτρα  προκειμένου να διασφαλισθεί η καθ’ όλα σύννομη επεξεργασία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποιήσεις.

 

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προαναφερόμενοι σκοποί για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Εντούτοις, είναι δυνατό να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο από το νόμο ή κατ΄επιταγή εννόμων συμφερόντων της ΕΒΙΚΕΝ έως τη στιγμή που τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ενεργά.

 

Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δημιουργία προφίλ

Δεν λαμβάνει χώρα καμία αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ούτε και αντίστοιχη διαδικασία δημιουργίας προφίλ βάσει των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων

Η ΕΒΙΚΕΝ σας ενημερώνει ότι για την άσκηση των δικαιωμάτων σας δικαιούστε:

 • Να ενημερώνεστε για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί η ΕΒΙΚΕΝ.
 • Να έχετε πρόσβαση καθώς και να λαμβάνετε πλήρη και ενδελεχή πληροφόρηση, καθώς και γραπτή επιβεβαίωση της επεξεργασίας, περιγραφή των σκοπών, των κατηγοριών δεδομένων και των αποδεκτών τους.   
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλειπών στοιχείων.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ή να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»).
 • Να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη φορητότητα»).
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ζητώντας την παύση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Για την ενάσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, κάθε χρήστης δύναται να υποβάλλει έγγραφο αίτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@unicen.gr

 

Επικαιροποιήσεις Δήλωσης

Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε συνεχώς την προστασία των δεδομένων σας, τη σαφή και ξεκάθαρη πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία τους και την τήρηση του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε αλλαγές.  

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για την άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να υποβάλλετε έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@unicen.gr