Κύριε Πρόεδρε,

Επί της πρότασης που έχει τεθεί σε διαβούλευση τοποθετούμαστε ως εξής:

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν οι θέσεις των φορέων της αγοράς αναφορικά με την πρόταση της Αρχής σας για το εάν είναι σκόπιμη η θέσπιση ορίων στην υποβολή προσφορών για ανοδική και καθοδική Ενέργεια και Ισχύ Εξισορρόπησης για ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Θεωρούμε ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η εκτόξευση των τιμών του ΛΠ3 στο επίπεδο των 12,37-36,37 Ευρώ/MWh τον περασμένο Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο καταγράφηκαν συμπεριφορές ολιγοπωλίου και μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο που να διασφαλίζει ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοιες συμπεριφορές.

Η πρόταση που καταθέτει ο ΑΔΜΗΕ στην παρούσα διαβούλευση θεωρείται αυτονόητη και καταδεικνύει ότι υπάρχουν πολλά σημεία στο σχεδιασμό της αγοράς που χρήζουν βελτίωσης. Πλην όμως η πρόταση αυτή, δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στο σύνολο του.

Θεωρούμε αναγκαία την άμεση θέσπιση ενός μόνο βήματος στις προσφορές ισχύος και ενέργειας εξισορρόπησης και αποζημίωση pay as bid, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα χειραγώγησης της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αγορά εξισορρόπησης δεν υπάρχει στοιχειώδης ανταγωνισμός.

Στις από 16/12 και 21/12 επιστολές μας έχουμε ήδη επισημάνει ότι η υποχρέωση που προκύπτει από τη διάταξη άρθρο 85 παρ. 3 του Κανονισμού εξισορρόπησης δεν περιορίζεται μόνο στις οντότητες υπηρεσιών εξισορρόπησης που δραστηριοποιούνται στην Πελοπόννησο, αλλά έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις ενεργοποίησης προσφορών ανοδικής ή καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης. Πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν περιέλθουν σε γνώση μας στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αυτή η υποχρέωση τηρείται.

Προς το σκοπό αυτό θεωρούμε αναγκαίο ο ΑΔΜΗΕ να δημοσιοποιεί ανάλυση του ΛΠ3, αναφορικά με τα επιμέρους ποσά που το διαμορφώνουν, ήτοι:

1. έσοδα από χρεώσεις αποκλίσεων και χρεώσεις μη συμμόρφωσης εκπροσώπων φορτίου και ΦΟΣΕ ΑΠΕ

2. κόστος ενέργειας, που αφορά υπηρεσίες όχι αμιγώς εξισορρόπησης, στο πλαίσιο της επίλυσης του ενοποιημένου προγραμματισμού (ISP)

3. κόστος ενέργειας για υπηρεσίες αμιγώς εξισορρόπησης

Συμπερασματικά συμφωνούμε με την παρούσα πρόταση του ΑΔΜΗΕ, αλλά θεωρούμε αναγκαίο η Αρχή σας άμεσα να πάρει τα αναγκαία μέτρα, τα οποία να διασφαλίζουν ότι συμπεριφορές παρόμοιες με εκείνες οι οποίες καταγράφηκαν τον περασμένο Νοέμβριο δεν θα επαναληφθούν.

Αντώνιος Κοντολέων

Πρόεδρος Δ.Σ.