Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση: Αρχικός σχεδιασμός για τη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης.


Το άρθρο 17 παρ. 1 της Οδηγίας της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (2019/944) θεσπίζει την υποχρέωση για τα κράτη μέλη «να εφαρμόζουν ένα θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει στους τελικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρουν υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης μέσω φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης, να συμμετέχουν από κοινού με τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις».

Το άρθρο 17 παρ. 5 της ίδιας Οδηγίας θεσπίζει επιπρόσθετη υποχρέωση για τα κράτη μέλη «να μεριμνούν ώστε οι ρυθμιστικές αρχές ή, εφόσον απαιτείται από το οικείο εθνικό νομικό σύστημα, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και οι διαχειριστές συστημάτων διανομής σε στενή συνεργασία με τους συμμετέχοντες στην αγορά και τους τελικούς πελάτες να καθορίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή της απόκρισης ζήτησης σε όλες τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών των εν λόγω αγορών και των τεχνικών δυνατοτήτων της απόκρισης ζήτησης.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνουμε ότι συγκεκριμένα σημεία της πρότασής σας εισάγουν διακρίσεις στη συμμετοχή της Ζήτησης και λειτουργούν περιοριστικά ως προς τη συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά εξισορρόπησης ισχύος και συγκεκριμένα στη χΕΑΣ.

Είναι προφανές ότι η συμμετοχή κατανεμόμενου φορτίου στην αγορά εξισορρόπησης, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της αγοράς, απευθύνεται κυρίως στα ευέλικτα βιομηχανικά φορτία.

Η μέθοδος υπολογισμού του φορτίου αναφοράς διαφοροποιείται με βάση τη συμμετοχή των φορτίων σε χΕΑΣ ή αΕΑΣ. Η διαφοροποίηση αυτή είναι δυσμενής για τα κατανεμόμενα φορτία που συμμετέχουν στη χΕΑΣ, χωρίς προφανή λόγο.

Συγκεκριμένα:

Οι βιομηχανίες που έχουν ελαστικά φορτία (χαλυβουργίες, τσιμέντα) και έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά να συμμετάσχουν στη χΕΑΣ δεν έχουν καθημερινά σταθερό φορτίο.

Επίσης σημειώνουμε ότι τα βιομηχανικά φορτία μπορούν να συμμετέχουν μόνο στη χΕΑΣ και όχι στην αΕΑΣ, λόγω περιορισμών που ανάγονται στην παραγωγική διαδικασία.

Ο υπολογισμός του φορτίου αναφοράς αναφορικά με συμμετοχή χαρτοφυλακίου κατανεμόμενου φορτίου στη χΕΑΣ γίνεται βάσει της μεθόδου «υψηλές X/Y κατά την οποία από τις επιλέξιμες Υ ημέρες επιλέγονται οι Χ ημέρες με την υψηλότερη κατανάλωση……. Επειδή οι συνθήκες της ημέρας του Συμβάντος Απόκρισης Ζήτησης μπορεί συχνά να είναι διαφορετικές από τις συνθήκες των προηγούμενων ημερών που χρησιμοποιήθηκαν για τον Υπολογισμό του Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης απαιτείται η διόρθωση του».

Η μεθοδολογία αυτή θα ήταν πρόσφορη εφόσον βασιζόταν σε προειδοποίηση δύο ωρών, ενώ η χΕΑΣ γίνεται με προειδοποίηση 15 λεπτών, οπότε μια μέτρηση τη δεδομένη στιγμή είναι πλέον αντιπροσωπευτική του πραγματικού φορτίου της ζήτησης που συμμετέχει για τις επόμενες 2-3 ώρες που του ζητήθηκε να προσαρμόσει το φορτίο του.

Αντίθετα, για τα κατανεμόμενα φορτία τα οποία συμμετέχουν στην αΕΑΣ δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω περιγραφείσα μεθοδολογία αλλά στην ουσία το φορτίο αναφοράς είναι ίσο με το φορτίο που μετράται πριν αυτό ενταχθεί στη διαδικασία αΕΑΣ.

Με τα δεδομένα αυτά, η ανωτέρω μεθοδολογία υπολογισμού του φορτίου αναφοράς που εφαρμόζεται στη χΕΑΣ λειτουργεί στην πράξη ως εμπόδιο (barrier) και καθιστά άνισο τον ανταγωνισμό της ζήτησης με την ηλεκτροπαραγωγή.

Ενόψει των ανωτέρω, προτείνουμε να μην εφαρμοστεί η ανωτέρω μεθοδολογία, η οποία είναι αντίθετη στη διάταξη του άρθρου 17 της Οδηγίας 2019/944 αλλά να λαμβάνεται υπόψη η μέτρηση κατά το χρόνο έκδοσης της εντολής, ως βάση για τον υπολογισμό του φορτίου αναφοράς στη χΕΑΣ.


Με εκτίμηση,
Αντώνιος Κοντολέων
Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημόσιος Διάλογος