Οι Θέσεις μας

Προτεραιότητα για τις βιομηχανίες έντασης ενέργειας είναι η εξασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Η συμβολή της βιομηχανίας στην ανάπτυξη του ΑΕΠ και στην αύξηση της απασχόλησης είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομίας και η μετάβαση σε ένα ισόρροπο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα στηρίζεται σε μία ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση, θα πρέπει να αποτελεί διαχρονικά εθνικό στόχο άμεσης προτεραιότητας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει άμεσα το παράδειγμα των ευρωπαϊκών κρατών και να διαμορφώσει μια συνεκτική και αποτελεσματική βιομηχανική πολιτική, για την ανάδειξη του ρόλου της βιομηχανίας και την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες θέσπισης μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης της βιομηχανίας της χώρας, με βάση το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο και αίροντας τις στρεβλώσεις που φέρνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση έναντι των ευρωπαίων ανταγωνιστών τους.

Δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Την τελευταία πενταετία, οι τιμές στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν σταθερά  έως και 40% υψηλότερες σε σχέση με το μέσο όρο των τιμών στις ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός το οποίοκαταδεικνύει ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να κατακλύζεται από ρυθμιστικά εμπόδια, παρεμβάσεις και επιδοτήσεις που αυξάνουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, παράλληλα με την αναδιάρθρωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη σύζευξή της με τις γειτονικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για να δημιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά και να αποτραπούν συμπεριφορές ολιγοπωλίου.

Ειδικότερα:

 • Θέσπιση χρονοδιαγράμματος για την κατάργηση του περιορισμού επί των ποσοτήτων ενέργειας που θα μπορούν να διαπραγματεύονται, στη νέα διάρθρωση της αγοράς, οι καθετοποιημένες εταιρίες προμήθειας μέσω προθεσμιακών προϊόντων και διμερών συμβολαίων με φυσική παράδοση.
 • Αναθεώρηση των όρων δημοπρασιών ΑΠΕ, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις τιμές της αγοράς και τις τιμές των αντίστοιχων δημοπρασιών σε ευρωπαϊκές χώρες, ειδικότερα για τα Φ/Β. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αφενός διατηρείται σε ισορροπία ο ΕΛΑΠΕ, αφετέρου δημιουργείται κίνητρο στους παραγωγούς ΑΠΕ να συμμετέχουν στην αγορά προσφέροντας PPAs, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτική πηγή προμήθειας για τη βιομηχανία.
 • Αύξηση της δημοπρατούμενης δυναμικότητας των βόρειων διασυνδέσεων της χώρας σταδιακά στο 70% της δυναμικότητας μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8 του Κανονισμού 2019/943 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αύξηση των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας, έτσι ώστε η σύζευξη της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να καταστεί στην πράξη εφικτή και πλήρως λειτουργική.

Διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής της ζήτησης (demandresponse) σε όλες τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, μεμονωμένα ή μέσω σωρευτικής εκπροσώπησης, ώστε να ανταγωνίζεται με δίκαιους όρους τους λοιπούς συμμετέχοντες της αγοράς.

Εξορθολογισμός των ρυθμιζόμενων χρεώσεων βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αποτελεί  κοινή διαπίστωση  ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν συστηματικά μέτρα για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, παρεμβαίνοντας στο σκέλος των ρυθμιστικών χρεώσεων ενέργειας, με αποτέλεσμα το τελικό κόστος ενέργειας για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες έντασης ενέργειας να διαμορφώνεται έως και 40% χαμηλότερα σε σχέση με το κόστος ενέργειας που επιβαρύνει την ελληνική βιομηχανία[1].

Με αυτό τον τρόπο, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών τους, που επιβαρύνονται υπέρμετρα από το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και στηρίζουν τις επενδύσεις των δυναμικά αναπτυσσόμενων βιομηχανικών κλάδων.

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στην ενέργεια και περιβάλλον (EEAG 2014).

Στην κατεύθυνση αυτή, προκύπτει σαφώς η ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών έντασης ενέργειας της χώρας που είναι εκτεθειμένες στο διεθνή ανταγωνισμό, με άμεση προτεραιότητα στα εξής:

 • Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  μηχανισμού μείωσης της χρέωσης ΥΚΩ, κατά το πρότυπο του μηχανισμού μείωσης της χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ.
 • Απαλλαγή των επιλέξιμων βιομηχανικών κλάδων από όλες τις επιπλέον χρεώσεις στην προμήθεια (ενδεικτικά, ΜΜΚΘΣ, ΑΔΙ), σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Μείωση της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος κλιμακωτά για ετήσιες καταναλώσεις υψηλότερες των 30-35 GWH, σε συνδυασμό με προφίλ κατανάλωσης( ΣΧ > 65-70%).
 • Εξίσωση του ΕΦΚ των βιομηχανιών ΜΤ με ετήσια κατανάλωση >13GWh με τον ΕΦΚ των βιομηχανιών ΥΤ.
 • Απαλλαγή από τον ΕΦΚ για την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στην ορυκτολογική κατεργασία (τσιμέντα, γυαλί), στο πλαίσιο εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/96/ΕΚ.

[1]Μελέτη της PWC για λογαριασμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας του Βελγίου CREG “A European comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers”

Θεσμοθέτηση αποτελεσματικού μηχανισμού αντιστάθμισης του κόστους CO2

Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους εκπομπών CO2 (2021-2030) που τέθηκαν σε διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ένταση της ενίσχυσης καθορίζεται στο 75 %, ενώ θεσπίζεται για πρώτη φορά η επιπρόσθετη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να περιορίζουν περαιτέρω την επιβάρυνση από το έμμεσο κόστος εκπομπών CO2, σε συνάρτηση με την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων που ανήκουν σε τομείς για τους οποίους η επιβάρυνση, ακόμη και μετά την εφαρμογή της αντιστάθμισης του 75 %, παραμένει δυσανάλογα υψηλή.

Με τη δημοσιοποίηση των νέων κατευθυντήριων γραμμών εντός των επόμενων μηνών, το Υπουργείο θα πρέπει να κοινοποιήσει άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το νέο μηχανισμό αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO2, με θεσμοθέτηση της δυνατότητας επιπλέον περιορισμού της επιβάρυνσης σε συνάρτηση με την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία.

Παράλληλα, το Υπουργείο θα πρέπει να προβεί άμεσα στην έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία θα διασφαλίζει ότι έως και 20% των εσόδων από τους πλειστηριασμούς των δικαιωμάτων εκπομπών CO2, θα διατίθεται για τη χρηματοδότηση του μηχανισμού αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO2.

Εν κατακλείδι, εάν για τη χώρα μας στόχος είναι η ανάταξη της παραγωγικής οικονομίας και η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων προστιθέμενης αξίας, η διασφάλιση ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα.

Στην κατεύθυνση αυτή, προκύπτει σαφώς η ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των μεγάλων βιομηχανιών της χώρας που είναι εκτεθειμένες στο διεθνή ανταγωνισμό, με παρεμβάσεις σε όλες τις επιμέρους παραμέτρους που συν διαμορφώνουν το τελικό κόστος ενέργειας, με έμφαση στα παρακάτω:

  1. Αναδιάρθρωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με πρόσθετα μέτρα τα οποία θα αποσκοπούν και στη δημιουργία συνθηκών ουσιαστικού ανταγωνισμού στην αγορά και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής της ζήτησης.
  2. Εξ ορθολογισμός των ρυθμιζόμενων χρεώσεων βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος καθώς και των εγκεκριμένων πρακτικών που ακολουθούν οι ευρωπαϊκές χώρες.
  3. Θεσμοθέτηση αποτελεσματικού μηχανισμού αντιστάθμισης του κόστους CO2 .

.